Datastuen en forening

Datastuens formål

At hjælpe personer med IT i foreningens Lokaler.
Ordet IT skal forstås meget bredt og der er ingen begrænsninger i ordet. 

 

Bestyrelsen

Formand Ib Birkemose
Næstformand Erling toftemann
Kasserer Dorthe Høyby
Kell Lauritsen
Erik Ellegaard

 

Revisor

Erling Rovsing
 
 

Vedtægter for ”Datastuen Faaborg”

§1 Foreningens navn er ”Datastuen Faaborg” og har hjemsted i Faaborg og er stiftet d. 14-8-2013

§2 Foreningens formål:

At hjælpe personer med it i foreningens lokaler. Ordet it skal forstås meget bredt, og der er ingen begrænsninger i ordet. 

  • De, der får hjælp, kaldes brugere
  • De, der hjælper, kaldes vejledere

§3 Vejledere i Datastuen er medlemmer af foreningen.

§4 Brugerkontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Hvis en bruger skylder kontingent for et halvår, bliver vedkommende udelukket af Datastuen. Et medlem kan ikke deltage på ny før gælden er betalt.

§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle vejledere har stemmeret. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt ultimo august. Vejlederne indkaldes til denne med mindst 3 ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige bortfalder forslaget.

Indkomne forslag fra medlemmer skal udsendes til alle medlemmer senest 6 dage før generalforsamlingen pr. mail.

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab v/ kassereren
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor eller revisorsuppleant
 10. Eventuelt

§6 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Indkaldelse sker med mindst to ugers varsel.

§7 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, bestående af formand, næstformand og kasserer samt yderligere to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen ved simpelt stemmeflertal. Det ene år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og næste år 2 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger ligeledes en revisor samt en revisorsuppleant begge for 2 år ad gangen og 2 bestyrelsessuppleanter, også for 2 år af gangen.

I ulige år vælges: formand, et bestyrelsesmedlem, en bestyrelsessuppleant og revisor.

I lige år vælges: næstformand, kasserer, et bestyrelsesmedlem, revisorsuppleant og en bestyrelsessuppleant.

Ved frafald p.g.a. sygdom ell. lign. supplerer bestyrelsen sig selv med gyldighed til førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsens opgaver er blandt andet:

 • at sørge for lokale til foreningen og dets indretning
 • at brugerne bliver fordelt på forskellige hold
 • at træffe beslutninger om godkendelse og fratrædelse af vejledere
 • at fremme foreningens formål

§8 Vejlederne sørger for opkrævning af kontingentet og kassereren tjekker, at alle har indbetalt.

§9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte dette findes nødvendigt – eller når tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden leder forhandlingerne ved møderne.

§10 Kassereren meddeles prokura og fører regnskabet over foreningens drift, og sørger for at foreningens midler indsættes i pengeinstitut på specielt oprettede foreningskonti. Beløb kan kun hæves ved underskrift af formanden eller ved underskrift af kassereren. Ved forfald af formanden, træder næstformanden i dennes sted.

Regnskabsåret er fra 1-6 til 31-5.

§11 Formanden sørger for, at der udfærdiges et referat over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v. og sørger for afvikling af foreningens korrespondance, evt. sammen med kassereren.
Formanden sørger for, at udsendte skrivelser bliver kopieret og at kopierne sammen med modtagne skrivelser samt mødereferater opbevares i foreningens arkiv.

§12 Til ændringer af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Foreningen kan kun opløses, såfremt mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for det på to på hinanden flg. generalforsamlinger, der indkaldes af bestyrelsen, med mindst to ugers og højst to måneders mellemrum.

Opløses foreningen, tilfalder dens midler en beslægtet forening i Faaborg området efter generalforsamlingens valg.

§13 Foreningen tegnes af formanden og ved dennes forfald af næstformanden.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for hæftelse.

Besluttet på den ekstraordinære generalforsamling i Faaborg d. 30-11- 2021